Obchodné podmienky

 

1.    Všeobecné ustanovenia

 

 

 

Kontaktné údaje Sprostredkovateľa:

obchodný názov: Miroslav Kameník

so sídlom: Ivana Olbrachta 997/27, 028 01 Trstená

IČO: 45299005

Sprostredkovateľ je platcom DPH.

DIČ: 1078087725

IČ DPH: SK 1078087725

e-mail: info@kamenik.sk

tel.: +421 940 133 529

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj

Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor

Tel. č.: 041/ 7632 130, Fax č.: 041/ 7632 139

 

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

 

 

1.1 Tieto obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Sprostredkovateľom služby (ďalej len „Sprostredkovateľ“) a Objednávateľom služby (ďalej len „Objednávateľ“) prostredníctvom internetového obchodu, ktorý prevádzkuje Sprostredkovateľ na webovej adrese www.nakupy-polsko.sk.

 

 

1.2. Povinnosť účastníkov kúpnej zmluvy je riadiť sa právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. Miroslav Kameník “ /ďalej len „www.nakupy-polsko.sk“ je sprostredkovateľská firma zaoberajúca sa sprostredkovaním tovaru a prevozom tovaru s rôznych poľských e-shopov.

 

1.3. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy taktiež podľa ust. § 588 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník.

 

1.4. Sprostredkovateľ nie je predajcom ani dodávateľom tovaru. Sprostredkovateľ obstaráva predmet kúpnej zmluvy na príkaz Objednávateľa a na základe tohto príkazu (ďalej len „objednávka“) poskytuje Sprostredkovateľ Objednávateľovi službu podľa aktuálnej ponuky a cenníka Sprostredkovateľa (ďalej len „Služba“).

 

1.5. Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že Sprostredkovateľ a Objednávateľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Právne vzťahy Sprostredkovateľa a Objednávateľa výslovne neupravené týmito obchodné podmienky ani zmluvou medzi Sprostredkovateľom a Objednávateľom sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.

 

1.6. V rámci Služieb Sprostredkovateľ obstaráva na základe príkazu Objednávateľa kúpu predmetu prípadne prepravu kúpnej zmluvy u tretích strán a následne prepravu zásielky z Poľskej republiky na Objednávateľom zvolenú adresu na Slovensku, ktorú Objednávateľ zadá pri registrácii v internetovom obchode Sprostredkovateľa.

 

1.7. Pre zasielateľské služby podľa kúpnej zmluvy a podľa týchto Obchodných podmienok Sprostredkovateľ využíva služby tretích osôb (ďalej len „Prepravca“). Sprostredkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stav zásielky či už doručenej na poľskú adresu alebo na koncovú adresu na Slovensku určenú Objednávateľom v kúpnej zmluve. V prípade zistenia poškodenia zásielky musí Objednávateľ túto škodu bezodkladne reklamovať u Prepravcu. V prípade, že bude zistené poškodenie zásielky pri prevzatí tovaru poskytovateľom na adrese v Poľskej republike, vybaví takú reklamáciu Sprostredkovateľ.

 

1.8. Objednávateľ podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 

1.9. Kópiu obchodných podmienok dostane Objednávateľ ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú e-mailovú adresu. Faktúru obsahujúcu základné údaje zmluvy, vrátane účtenky podľa zákona o evidencii tržieb a daňového dokladu, dostane Objednávateľ  formou odkazu na stiahnutie Faktúry. Objednávateľ s týmto súhlasí. Odkazy na Uvedené listiny sú Objednávateľovi zaslané na e-mailovú adresu, ktorú Objednávateľ uvedie pri objednávke, prípadne sú dostupné po prihlásení do používateľského profilu v sekcii „Moje konto“, podsekcii „Moje nákupy“. V prípade záujmu o zaslanie faktúry v papierovej forme je možné využiť náš kontaktný formulár.

 

2.    Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela Objednávateľ Sprostredkovateľovi vo forme vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke Sprostredkovateľa, ktorým zaslal návrh na uzavretie kúpnej zmluvy za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

 

2.2.  Základnou podmienkou pre uskutočnenie nákupu je riadne vyplnený objednávkový formulár na stránke www.nakupy-polsko.sk, výber platobného spôsobu, výber spôsobu doručenia a oboznámenie sa s týmto obchodnými podmienkami.

 

2.3. Následne po odoslaní objednávky obdrží Objednávateľ na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému Sprostredkovateľa (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu Objednávateľa môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.

 

2.4. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že Sprostredkovateľovi bola doručená objednávka, potvrdenie doručenia objednávky nie je však automatickým akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.

 

2.5. Sprostredkovateľ následne zašle na e-mailovú adresu Objednávateľa informáciu o tom, či bola objednávka Objednávateľa akceptovaná (ďalej len „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru alebo služby, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto doručenia na Slovensku, údaje o Sprostredkovateľovi, prípadne aj iné potrebné údaje.

 

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe Objednávateľovi. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Návrh Zmluvy vo forme Objednávky má platnosť pätnásť dní.

 

2.7. Uzavretá zmluva je Sprostredkovateľom archivovaná po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok. Objednávateľ má možnosť objednávku ešte pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť.

 

2.8. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet, atď.) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Objednávateľ používa.

 

2.9. Ak sú Objednávateľom objednávané služby, potom týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie.

 

2.10. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh Zmluvy a Zmluva je v takom prípade uzavretá až     
akceptáciou Objednávateľa prostredníctvom elektronickej pošty.

 

3. Kúpna cena a platobné podmienky 

 

  • Dopravné a platobné podmienky. Celé znenie

 

  • Spoločne s cenou Služby je Objednávateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi prípadne aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej cenou Služby aj ďalšie náklady spojené s dodaním zásielky.

 

 3.1. Cena tovaru, služieb a prípadné ďalšie náklady spojené so Zmluvou sa hradia predom 
 až do výšky 100 %, a to prevodom na bankový účet Sprostredkovateľa. Prípadne na dobierku pri prevzatí tovaru.

 

 3.2. Daňový doklad – faktúru vystaví Sprostredkovateľ Objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa úhrady ceny dohodnutú v kúpnej zmluve a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu Objednávateľa.

 

 3.3. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v kúpnej zmluve s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok Objednávateľa uhradiť cenu dohodnutú v kúpnej zmluve je splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Sprostredkovateľa.

 

 3.4. Objednávateľ si je vedomý a výslovne súhlasí s tým, že cena Služieb môže byť odlišná v deň potvrdenia objednávky a v deň uskutočnenia nákupu podľa Objednávky. Objednávateľ si je vedomý a výslovne súhlasí aj s tým, že konečná cena Služby môže byť rozdielna, než je uvedená v cenníku, a to z dôvodu kolísavého menového kurzu. Sprostredkovateľ nie je povinný na tieto vyššie menované udalosti, ktoré môžu meniť cenu nákupu Objednávateľa upozorňovať. Objednávateľ si je vedomý a výslovne súhlasí tiež s tým, že celková cena Služby je orientačná a môže sa meniť aj na základe špeciálnych poplatkov prepravcu napr. ak je objemová hmotnosť vyššia ako skutočná hmotnosť.

 

3.5. Po prijatí platby je daný tovar doručený na adresu Objednávateľa, ak v kúpnej zmluve nebolo dohodnuté inak.

 

3.6. Prípadné zľavy z ceny Služieb poskytnuté Poskytovateľom Objednávateľovi nie je možné vzájomne kombinovať.


3.7. V prípade nezaplatenia ceny za tovar v lehote 7 dní od zadania objednávky zo strany Objednávateľa, Sprostredkovateľ môže objednávku zrušiť. O zrušení objednávky bude Sprostredkovateľ informovať Objednávateľa.

 

3.8. Ak daný tovar nebude dostupný po prijatí platby, celá uhradená suma bude vrátená späť na účet Objednávateľa, ak nebolo dohodnuté inak. V prípade objednania viacerých predmetov sa vráti len suma za nedostupný tovar. Zvyšný tovar bude objednaný a zaslaný na danú adresu.

 

3.9. Pri neprevzatí zásielky či iných prekážok na strane Objednávateľa či ním určeného príjemcu je Objednávateľ povinný uhradiť Sprostredkovateľovi prípadnú spätnú prepravu a ďalšie vzniknuté náklady vrátane nákladov za opätovné spracovanie a expedíciu zásielky.

 

 

4.Zrušenie objednávky

 

4.1. V zmysle ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Sprostredkovateľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, má Objednávateľ právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list prípadne e-mail o odstúpení od zmluvy Sprostredkovateľovi.

 

4.2. Zrušenie objednávky zo strany Objednávateľa je možné výhradne e-mailom z elektronickej adresy Objednávateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, avšak iba do okamihu, kedy Sprostredkovateľ začal s realizáciou objednávky. Ak cena dohodnutá v kúpnej zmluve už bola uhradená na účet Sprostredkovateľa, po úspešnom zrušení objednávky Sprostredkovateľ do 10-tich dní vráti Objednávateľovi zaplatenú cenu späť na jeho bankový účet.

 

4.3. Objednávateľ v súlade s občianskym zákonníkom (spotrebiteľskej zmluvy) nesmie odstúpiť od zmluvy:

- v ktorej cena alebo kompenzácia záleží od odchýlok na finančnom trhu nezávisle od vôle Sprostredkovateľa a ktoré sa môžu ukázať pred uplynutím termínu odstúpenia od zmluvy;

- v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec špeciálne upravená na prianie Objednávateľa alebo na uspokojenie jeho potrieb;

- v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec dodaná v špeciálnom obale, ktorá sa po otvorení balenia nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po dodaní;

- v ktorej objednávky v internetovom obchode sú veci, ktoré sa po dodaní vzhľadom na svoj charakter neoddeliteľne spoja s inými vecami;

- v ktorej predmetom objednávky v internetovom obchode sú audio alebo video nahrávky, počítačové programy, ak narušil spotrebiteľ ich obal.

 

4.4. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo objednávku zrušiť zaslaním elektronického oznámenia na e-mail Objednávateľa, a to najmä vtedy, ak boli zadané neúplné, nepravdivé, zavádzajúce, nesprávne, rozporuplné informácie či nejaká informácia chýba, ako aj z ďalších dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo bez udania dôvodu. Ak cena dohodnutá v kúpnej zmluve už bola uhradená na účet Sprostredkovateľa, po úspešnom zrušení objednávky Sprostredkovateľ do 10-tich dní vráti Objednávateľovi zaplatenú cenu späť na jeho bankový účet. V prípade, že Sprostredkovateľ už začal s realizáciou objednávky podľa kúpnej zmluvy, môže byť suma, ktorá má byť vrátená na účet Objednávateľa, znížená o nevyhnutné a účelne vynaložené náklady.

 

4.5. Sprostredkovateľ Miroslav Kameník si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude Objednávateľ informovaný.

 

5. Zakázané položky

 

5.1. Objednávateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že Sprostredkovateľ je podľa svojho uváženia oprávnený odmietnuť poskytnutie služby Objednávateľovi, a to najmä s ohľadom na obsah zásielky, ktorá má byť predmetom kúpnej zmluvy. Zakázaný obsah zásielok je najmä:

 

- tovar zvlášť vysokej hodnoty, najmä drahé kamene, perly, šperky, drahé kovy, umelecké predmety, starožitnosti, zbierky, bankovky, mince, platobné a iné peňažné karty a ceniny, cenné papiere, nabíjacie kupóny do mobilných telefónov, SIM karty, diaľničné známky, výherné žreby a telefónne karty operátorov, poukážky a vstupenky v hodnote viac ako 520 EUR na zásielku, poukážky na odber tovaru alebo služieb, atď.;

 

- živé zvieratá, pozostatky ľudí a zvierat, časti tiel alebo orgánov, zdravotnícky odpad a ďalšie podobné predmety;

 

- ktorých obsah môže spôsobiť škodu na majetku a zdraví (najmä výbušniny, zbrane, omamné a psychotropné látky, horľaviny s nízkym bodom vzplanutia a zásielky, ktorých obsah podlieha zákonu o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmenách v znení neskorších predpisov, a ADR  – Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí, jedy, rádioaktívne látky, žieraviny, plyny a kvapaliny v tlakových nádobách a pod.),

 

- pornografický materiál;

 

- tovar podliehajúci spotrebným daniam (liehoviny, pivo, víno, cigarety, tabak, minerálne oleje, ľahké vykurovacie oleje, pohonné hmoty, apod.);

- tovar rýchlo podliehajúci skaze, krehký tovar a ďalej tovar, ktorý je potrebné zvláštnym spôsobom chrániť alebo s ktorým je potrebné zvláštnym spôsobom nakladať;

 

- tovar vyrobený z kožušín a kože chránených živočíšnych druhov, obzvlášť koža hadia a krokodília koža, pokiaľ nie je bezpochybne doložený pôvod daného materiálu;

 

- nadrozmerné zásielky (dĺžka max. 175 cm, súčet obvodu a dĺžky max. 300 cm) alebo zásielky váhou nad 50 kg;

 

- zjavne poškodený tovar;

 

- obsahujúce tovar v hodnote vyššej ako 13.000 EUR;

 

- obsahujúce farby, lepidlá a iné tekuté látky, ktoré môžu byť pri preprave poškodené, alebo môžu poškodiť či znehodnotiť ostatné zásielky, prípadne zariadenia Sprostredkovateľa alebo Prepravcu;

 

- tovar podliehajúci niektorému z osobitných režimov (režimy s podmienečným oslobodením od cla a režimy s hospodárskym účinkom) podľa nariadenia rady (EHS) č. 2913/92, v znení neskorších predpisov;

 

- predmety a látky, ktoré si s ohľadom na svoj charakter vyžadujú špeciálnu úpravu vozidla alebo vytvorenie špeciálnych podmienok na prepravu podľa platných predpisov alebo konkrétnych okolností.

 

 

5.2. Sprostredkovateľ si vyhradzuje akýkoľvek zakázaný tovar podľa bodu 5 týchto Obchodných podmienok zlikvidovať a zaúčtovať Objednávateľovi všetky poplatky spojené s jeho prijatím, skladovaním, vybavením a likvidáciou. Pred likvidáciou Sprostredkovateľ Objednávateľa vyrozumie e-mailom na elektronickú adresu Objednávateľa za účelom nájdenia iného riešenia takejto situácie. Ak Sprostredkovateľ nedostane relevantný návrh riešenia do 5-tich dní od odoslania výzvy podľa tohto bodu, má Sprostredkovateľ právo naložiť so zásielkou podľa vlastného uváženia. Objednávateľ v takom prípade nemá žiadne právo voči Sprostredkovateľovi na vrátenie akéhokoľvek poplatku alebo ceny tovaru či služby.

 

6. Dodanie tovaru

 

6.1. Sprostredkovateľ štandardne doručuje tovar na územie Slovenskej republiky. Doručenie tovaru do inej krajiny je potrebné konzultovať dopredu.

 

6.2. V prípade, že je v kúpnej zmluve na základe osobitnej požiadavky Objednávateľa dohodnutý iný ako bežný spôsob dopravy, Objednávateľ znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

6.3. Pri nakupovaní priamo u Predajcu v Poľskej republike je vždy potrebné do objednávky uskutočnenej u tohto predajcu v Poľskej republike uviesť adresu Skladu Sprostredkovateľa ktorá bude aj s podrobnými informáciami poskytnutá Objednávateľovi vo forme e-mailu.

 

6.4. Sprostredkovateľ odporúča Objednávateľovi oddeľovať pri objednávke uskutočnenej u Predajcu v Poľskej republike fakturačnú a dodaciu adresu, pokiaľ to e-shop umožňuje. Toto odporúčanie je z dôvodov následných reklamácií, vedenia účtovníctva a nárokov na vrátenie dane.

 

6.5. U všetkých zásielok je Objednávateľ povinný v Objednávke uviesť aj telefónne kontaktné číslo, ktoré je nevyhnutné pre správne doručenie tovaru/zásielky, tak aby mohol Prepravca príjemcu tovaru/zásielky informovať o orientačnom čase doručenia.

 

6.6. Sprostredkovateľ zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

 

- zasielanie prepravnou službou.

 

6.7. Jednotlivé spôsoby dopravy sú ponúkané podľa aktuálnej dostupnosti jednotlivých služieb a s ohľadom na kapacitu a dojazdové možnosti. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Sprostredkovateľ Miroslav Kameník nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

 

6.8. Vydanie tovarov inej osobe ako Objednávateľovi je možné výlučne na základe písomného, menného splnomocnenia poskytnutého Objednávateľom na prevzatie tovaru/tovarov.

 

6.9. Pri prevzatí tovaru od Prepravcu je Objednávateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru/zásielky a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť Prepravcovi. V prípade, že Objednávateľ má podozrenie na neoprávnené rozbalenie zásielky Prepravcom či inou osobou, nemusí takúto zásielku od Prepravcu prevziať.

 

6.10. Objednávateľ týmto splnomocňuje Sprostredkovateľa a pracovníkov Skladu na otvorenie zásielky v prípade podozrenia, že sú zasielané nelegálne či zakázané predmety (bod 5 týchto Obchodných podmienok), alebo pokiaľ je potrebné zásielku prebaliť. Otvorenie zásielky môže byť tiež uskutočnené z dôvodov úspory za prepravné a poštové služby v prípade zjednotenia niekoľkých zásielok do jednej, alebo pokiaľ nie je jednoznačne možné určiť príjemcu zásielky.

 

6.11. Objednávateľ súhlasí s možnými poplatkami za skladovanie zásielky/tovaru v Sklade nad rámec povolenej doby, ktorá sa líši podľa rozmerov a váhy tovaru/zásielky.

 

6.12. Sprostredkovateľ zodpovedá za uskladnenie a manipuláciu zásielok v Sklade Sprostredkovateľa v Poľskej republiky.

 

6.13. Ak bude potrebné dodanie tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Objednávateľa na adrese určenej v kúpnej zmluve a vo vopred oznámenom čase alebo v prípade, ak Objednávateľ bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy tovar neprevezme, vzniká Sprostredkovateľovi nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru na adresu určenú v kúpnej zmluve.

 

 

7. Prevádzková doba

 

Upozornenie čas na preberanie tovaru je výhradne v čase.

Po-Pia 08:00-16:00

So - 08-12:00

Ne - Nepracujeme

Pokiaľ bude tovar doručený mimo pracovnej doby tovar nebude prevzatý. 

 

7.1. Objednávky cez internetový obchod www.nakupy-polsko.sk je možné realizovať 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

 

7.2. Sprostredkovateľa je možné kontaktovať e-mailom na elektronickej adrese info@kamenik.sk a telefonicky na infolinke +421 940 133 529 v pracovné dni od 09:00 do 17:00 hod.

 

7.3. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci Sprostredkovateľ nenesie zodpovednosť za nedodržanie prevádzkovej doby.

 

8. Reklamácia a vrátenie tovaru

 

8.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä občianskym zákonníkom).

 

8.2. Objednávateľ berie na vedomie, že Sprostredkovateľ neručí za obsah zásielky objednanej/zakúpenej u tretej strany. Sprostredkovateľ poskytuje a zabezpečuje najmä prepravu tovaru zo skladu Sprostredkovateľa v Poľskej republike na adresu Objednávateľa v rámci Slovenskej republiky, ktorá bola určená v objednávke. Sprostredkovateľ nezabezpečuje kontrolu zásielok alebo ich rozbalenie.

 

8.3. Objednávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí s tým, že Sprostredkovateľ nie je v prípade sporu, reklamácií, prípadne pri vrátení tovaru tretej strane (predajcovi v Poľskej republike) prostredníkom medzi Predávajúcim a Objednávateľom.

 

8.4. Ak sa jedná o chybne dodaný tovar, neúplnú zásielku alebo o poškodený tovar, pričom je zrejmé, že za takéto chybné dodanie je zodpovedná tretia strana, teda Predávajúci v Poľskej republike, výmenu tovaru či reklamáciu si Objednávateľ realizuje sám. V prípade zložitejšej komunikácie zo strany Predávajúceho vie Sprostredkovateľ poskytnúť komunikačnú pomoc pri reklamácii a vrátení tovaru. V prípade vrátenia či výmeny tovaru/zásielky je prípadné poštovné a poplatok za preposielanie zásielky späť tretej strane (Predávajúci v Poľskej republike) prostredníctvom Sprostredkovateľa účtovaný podľa cenníka Služieb.

 

8.4. Výmena resp. vrátenie tovaru podľa bodu 8.3. týchto VOP je možná iba vtedy, ak tretia strana takúto možnosť umožňuje. Výmena resp. vrátenie tovaru je možné iba vtedy, ak Sprostredkovateľ preberie od Objednávateľa spornú zásielku včas a prepravou takejto zásielky tretej strane bude dodržané obdobie stanovené ako lehota na výmenu resp. vrátenie tovaru. 

 

8.5. Za prevzatie a kontrolu zásielky na Objednávateľom určenom mieste doručenia je zodpovedný príjemca, ktorý preberá tovar/zásielku od Prepravcu. V prípade poškodenia je príjemca povinný bezodkladne s Prepravcom spísať zápis/protokol o škode a tento si potvrdiť od vodiča a ponechať si jedno originálne vyhotovenie. Za poškodenie sa tiež považuje neúplnosť zásielky. Prepravca musí príjemcovi umožniť zásielku riadne skontrolovať na mieste doručenia. Ďalšie manipulácie s poškodenou zásielkou podliehajú prepravnému poriadku doručovateľa.

 

8.6. Príjemca je povinný do dvoch pracovných dní poslať Sprostredkovateľovi kópiu zápisu/protokolu o škode podľa bodu na elektronickú adresu Sprostredkovateľa, ktorý bez zbytočného odkladu potvrdí jej prijatie. Pri nespísaní škodového protokolu/zápisu s prepravcom alebo prekročení reklamačnej lehoty nemusí byť reklamácia zo strany Sprostredkovateľa uznaná.

 

8.7. Vrátením respektíve výmenou tovaru Sprostredkovateľovi nie je odoprený nárok Sprostredkovateľa na odmenu za poskytnuté služby.

 

       9. Ochrana osobných údajov

 

9.1. Sprostredkovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), Sprostredkovateľ ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Objednávateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov Objednávateľa bude vykonávané Sprostredkovateľom v rámci predzmluvných vzťahov s Objednávateľom a spracúvanie osobných údajov Objednávateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Objednávateľ ako jedna zo zmluvných strán. 

 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ – fyzická osoba je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky povinný oznámiť Sprostredkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ – právnická osoba je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky povinný oznámiť Sprostredkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu. 

 

9.4. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej v internetovom obchode Sprostredkovateľa) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať Sprostredkovateľa o zmene osobných údajoch.

 

9.5. Pokiaľ Objednávateľ tieto osobné údaje Sprostredkovateľovi neposkytne, Sprostredkovateľ nebude môcť komunikovať s Objednávateľom za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

9.6. Sprostredkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Objednávateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

 

9.7. Osobné údaje bude Sprostredkovateľ ďalej spracúvať pre splnenie povinností, ktoré Sprostredkovateľovi plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

9.8. Objednávateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR. Ak Objednávateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 

9.9. Sprostredkovateľ týmto oznamuje Objednávateľovi, že z titulu plnenia uzavretej zmluvy sa pri spracúvaní osobných údajov Objednávateľa predpokladá, že osobné údaje Objednávateľa budú poskytnuté a sprístupnené tretím stranám:

 

- prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395)

- prepravná spoločnosť 123Kurier, s. r. o. Vojtaššákova 616, 027 44 Tvrdošín, Slovenská republika.

 

9.10. Pokiaľ si Objednávateľ v internetovom obchode Sprostredkovateľa zakúpil tovar alebo služby a výslovne neodmietol zasielanie marketingových oznámení, Sprostredkovateľ použije e-mailovú adresu Objednávateľa na zasielanie marketingových oznámení. V prípade, ak si Objednávateľ neželá zasielanie marketingových oznámení Sprostredkovateľom, môže sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo kontaktovať Sprostredkovateľa na e-maile info@kamenik.sk

 

9.11. Nariadenie GDPR dáva Objednávateľovi okrem iného právo obrátiť sa na Sprostredkovateľa a žiadať od neho informácie o tom, aké osobné údaje sa spracúvajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a požiadať o ich aktualizáciu alebo opravu, prípadne požadovať obmedzenie spracúvania, kópiu spracúvaných osobných údajov apod. Objednávateľ tiež môže v určitých situáciách požadovať  vymazanie jeho osobných údajov a v určitých prípadoch má právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

10. Používanie súborov cookies 

 

10.1. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webových stránok Sprostredkovateľa sťahujú do zariadenia Objednávateľa. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

10.2. Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, umožňujú zapamätanie si preferencií návštevníka webovej stránky a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené návštevníkovi stránky a jeho záujmom.

 

10.3. Na webových stránkach Sprostredkovateľa sa používajú nasledujúce cookies:

 

-  nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.

- analytické/štatistické cookies: umožňujú napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako návštevníci webové stránky používajú. Pomáhajú zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory Sprostredkovateľ spúšťa iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.

- reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú záujmu Objednávateľa a jeho on-line správaniu. Tieto súbory Sprostredkovateľ spúšťa iba s predchádzajúcim súhlasom Objednávateľa.

 

10.4. Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môže Objednávateľ odmietnuť aj neskôr, a to v nastavení svojho internetového prehliadača, kde si dokáže tiež nastaviť používanie iba niektorých.

 

 11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Žiadne vyhlásenie, uvedené v týchto obchodných podmienkach, nemá za cieľ narušenie práv Objednávateľa.

 

11.2. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

11.3. Obchodné podmienky sa môžu meniť na základe rozhodnutia Sprostredkovateľa bez ďalšieho upozornenia a nadobúdajú účinnosť vždy v novom znení pre všetky užívateľské účty okamihom ich zverejnenia na webovej stránke.

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.02.2023 a rušia predchádzajúce znenie VOP. Sprostredkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.

Späť do obchodu